توسعه کسب و کار

برای موفقیت یک کسب و کار در بستر وب سرویس ، فقط داشتن یک طرحواره اقتصادی و وبسایت مناسب کافی نمی‌باشد. کسب و کار شما نیاز دارد که بیشتر دیده شود و نرخ رضایتمندی کاربران از سایت شما مهمترین عامل رشد آن خواهد بود. شما نیاز دارید تا در موتور های جستجو بالاتر از رقیبان خود دیده شوید و اگر کاربری برای اولین بار به سایت شما وارد شد تبدیل به کاربر وفادار شما شود یا از سایت شما با رضایت خارج شود

Business